RSS

Σοφιανόπουλος, χρέος και ν.1083/30 Οκτ 1980

11 Φεβ.
“Ὁποιος καὶ ὅσοι τοὺς φαύλους δὲν τιμωροῦν, ἀδικοῦν τοὺς χρηστούς”
Πυθαγόρας

Καὶ οἱ φαῦλοι ἐν προκειμένῳ ἦσαν οἱ ὑπουργοὶ Παλαιοκρασσᾶς, Ἔβερτ, Καλατζάκος, Σταμάτης, ὡς ὑπουργοὶ – ἀναπληρωτὴς συντονισμοῦ ὁ πρῶτος, οἰκονομικῶν ὁ δεύτερος, ἐμπορίου ὁ τρίτος καὶ δικαιοσύνης ὁ τέταρτος – ὑπογραψαντες τὸν νόμον ὑπὸ τὰ ἀπαθῆ βλέμματα τοῦ τότε Πρωθυπουργοῦ ‘Ράλλη καὶ τοῦ κυρώσαντος τὸν νόμον, Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Κ. Καρα­μανλῆ. Ἀλλὰ καὶ οἱ συνεχισταὶ αὐτῆς τῆς μείζονος καταστροφῆς τῆς χώρας μετὰ τὴν καταστροφὴν τοῦ 1922, δηλαδὴ ἡ κυβέρνησις Π.Α.Σ.Ο.Κ. καὶ δή, Παπανδρέου, Σημίτης, Παπαντωνίου, Τσοβόλας, ὡς ἁρμόδιοι οἰκονομικοὶ ὑπουργοί, ἔπρεπε καὶ αὐτοὶ μετὰ πάντων τῶν ἄλλων συμπραξάντων νὰ τιμωρηθοῦν ὡς φαῦλοι ἀπὸ τὸ Ἀνώτατον Δικαστήριον καὶ ὄχι νὰ δικαι­ώνονται.


17-3-1988

Ἡ ‘Ολομέλεια τοῦ Ἀρείου Πάγου λαμβάνει δυστυχῶς μίαν ἱστορικὴν ἀπόφασιν ὑπ’ ἀριθμὸν 27, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐπαγειώθη ἡ νομολογία εἰς ἕν ἰδιαιτέρως μεγάλης σημασίας ζήτημα. Κατὰ τὴν ἀπόφασιν αὐτήν, ἡ ὁλομέλεια τοῦ  Ἀρείου Πάγου ἐκλήθη νὰ σκεφθῇ κατὰ νόμον καὶ νὰ ἀποφανθῇ κατὰ πόσον ἔπρεπε νὰ δεχθῇ τὴν ἀναίρεσίν της Ἐθνικῆς Τραπέζης Ἐπενδύσεων καὶ Βιομηχ. Ἀναπτύξεως κατὰ τῆς οἰκογενείας Ἀποστολίδη. Δυστυχῶς εἰς τὴν ἀπόφασιν των αὐτήν, εἰς τὴν ὁποίαν ὅμως ἐμειοψήφησαν 8 Ἀρεοπαγῖται (ἐκ τῶν 27), κατὰ τὴν ὁποίαν ἔγινε δεκτὴ ἡ ἀναίρεσις, οἱ Ἀρεοπαγῖται, παρεσύρθησαν ἐκ τοῦ ψεύδους τῆς Ν.Ε., ὡς προαναφέραμεν, καὶ δυστυχῶς ἐξέφρασαν τὸ σκεπτικόν “…ἀπὸ τὰ παραπάνω καὶ ἰδιαίτερα ἀπὸ τὸν προαναφερόμενο σκοπὸ τῆς ἐν λόγῳ διατάξεως, δηλαδὴ τῆς 289, ποὺ ἀπέβλεψε γιὰ τὸ δημόσιο συμφέρον στὴν ἄμεση ἀντιμετώπιση τῶν οἰκονομικῶν βαρῶν τῶν πιστωτικῶν ἱδρυμάτων ἀπὸ τὴν κεφαλαιοποίηση τῶν τόκων ποὺ τὰ ἴδια ὀφείλουν στοὺς καταθέτες τους, τῶν ὁποίων τὰ χρήματα διαχειρίζονται καὶ διακινοῦν γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τῆς χώρας, προκύπτει ὅτι ἀπὸ τότε ποὺ ἄρχισε νὰ ἰσχύῃ ἡ ἀπόφαση αὐτὴ τῆς Ν.Ε. 8.12.1980 καὶ ἐφεξῆς, δὲν ἰσχύουν γιὰ τὶς τράπεζες καὶ τοὺς ἄλλους πιστωτικοὺς ὀργανισμοὺς οἱ περιορισμοὶ ποὺ τίθενται γιὰ ὀφειλὴ τόκου ἐπὶ τῶν τόκων ἀπὸ τὶς διατάξεις τῶν ἄρθρων 296 τοῦ Ἀστικοῦ Κωδικὸς 110 κτλ..”. Ἐπὶ τοῦ σκεπτικοῦ τούτου, ἔχομεν νὰ παρατηρήσωμεν ὅτι οἱ Ἀρεοπαγίται δυστυχῶς δὲν ἐσκέφθησαν νὰ ἐρωτήσουν κάποιον ἢ κάποιους ποῖα εἶναι ἡ μαθηματικὴ ἐξέλιξις μιᾶς τοιαύτης φραστικῆς δικαιολογίας διότι οὐδαμοῦ εἰς τὴν ἀνθρωπότητα ὑπάρχει ἡ δυνατότης διὰ τῆς ὁποιασδήποτε ἐπιχει­ρηματικῆς δραστηριότητος νὰ πρόκυψῃ τοιοῦτον κέρδος ὥστε νὰ δύναται νὰ κάλυψῃ τὴν μετὰ γεωμετρικῆς προόδου αὔξησιν τοῦ χρέους ἐνὸς “Χ” πελάτου τραπέζης, διότι διὰ τοῦ τριμηνιαίου ἀνατοκισμοῦ καὶ κεφαλαιοποιήσεως τῶν τόκων κατά πως τελικῶς ἀπεφασίσθη – διότι ὁ νόμος λέγει “ἄνευ χρονικοῦ ἢ ἄλλου περιορισμοῦ” – τὸ ὁλικὸν χρέος διπλασιάζεται ἀνὰ διετίαν, ἐὰν ληφθῆ ὑπ’ ὄψιν τόκος ὑπερημερίας 36% ἐτησίως, δηλαδὴ 3% μηνιαίως, ὅστις περίπου ἴσχυσε ἐπὶ μίαν 15ετίαν. Ἡ μαθηματικὴ ἀπόδειξις, εἰς μὲν τὴν ἐφορίαν ἡ ὁποία δὲν κεφαλαιοποιεῖ τοὺς τόκους ἀνὰ δεκαετίαν δίδει τόκους 3,6 φορὰς τὸ κεφάλαιον, ἀλλὰ προστιθέμενον, ἐνῷ διὰ τῆς κεφαλαιοποιήσεως καὶ τὸν ἀνατοκισμὸν τῶν τραπεζῶν, κεφάλαιον καὶ τόκοι ἀνὰ δεκαετίαν, γίνονται 32 φορὰς τὸ άρχικὸν κεφάλαιον, ἀλλὰ πολλαπλασιαζόμενον. Δηλαδή, εἰς ἕν παράδειγμᾳ 1.000.000 δρχ. καὶ διὰ τὸ διάστημα 20 ἐτῶν, εἰς μὲν τὴν ἐφορίαν θὰ ἔχωμεν δυὸ φορὰς τόκους 3,6 ἑκατομμυρίων δραχμῶν, ἄρα 7,2 ἑκατομμύρια καὶ ἐν ἑκατομμυριον τὸ κεφάλαιον, 8,2 ἑκατομμύρια θὰ εἶναι τὸ ὅλικον χρέος τοῦ ὀφειλέτου εἰς τὰ 20 ἔτη. Ἀντιθέτως, εἰς τὴν τράπεζαν, ἔχομεν 32.000.000 τόκους ἐπὶ τοῦ κεφαλαίου τὴν πρώτην δεκαετίαν, καὶ 32 φορὰς τὸ 32 τὴν δευτέραν δεκαετίαν μας δίδει 1 δὶς 24 ἑκατομμύρια.

Μαθηματικὴ ἀπόδειξις

(δεδομένα επιτοκίων και ανατοκισμού προ του 1997)

 ΕΞΕΛΙΞΙΣ

100 Δρχ. ΧΡΕΟΣ ἀπὸ ΕΦΟΡΙΑΝ καὶ πρὸς ΤΡΑΠΕΖΑΝ μὲ τόκον 36% ἑτησίως +4% φ.τ.

  • Ἐ φ ο ρ ί α:

100 δρχ. μὲ 36% ἑτήσιον τόκον=36 δρχ καὶ διὰ τοῦ 12 μῆνες=3δρχ. μηνιαίως.

3δρχ. μηνιαίως τόκοςΧ12 μῆνας=36δρχ.Χ10 ἔτη=360δρχ.

Ἄρα οἱ τόκοι 3,6 φορὰς τὸ κεφάλαιον ἀνὰ 10 ἔτη

  • Τ ρ ά π ε ζ α ι:

Κεφαλαιοποίησις τόκων ἀνὰ τρίμηνον 36% ἑτησίως: 4 τρίμηνα=9

Ἄρα 9% τόκος ἀνὰ τρίμηνον

ΑΡΑ Ο ΤΟΚΟΣ ΤΕΛΙΚΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΤΑΙ ΚΑΤ’ ΟΥΣΙΑΝ ΕΙΣ 43%

Καὶ ἀφοῦ τὰ τῆς τριμηνιαίας κεφαλαιοποιήσεως τῶν τόκων τὸ τελικὸν ποσοστὸν τοῦ τόκου διαμορφοῦται εἰς 43% ἀντὶ τοῦ 36% τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ θεωρητικὸν λόγῳ τοῦ τόκου τόκων καὶ τοῦ 4% Φ.Τ., τότε τὸ δεύτερον ἔτος ἔχομεν 43% τόκον ἐπὶ τοῦ κεφαλαίου ὄχι πλέον 100 δρχ. ὡς εἰς τὴν ἐφορίαν +36 δρχ. τόκους, ἀλλὰ 43% ἐπὶ τοῦ νέου κεφαλαίου τῶν 143 δρχ. Ἄρα 143 δρχ. Χ43% ἑτησίως =61,498. Ὅθεν καὶ συνάγεται 143+61,50 =204,50 δρχ., δηλαδή τὸ κεφάλαιον μετὰ τῶν τόκων ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑΣΘΗ, ἄρα ἔχομεν διπλασιασμὸν ἀνὰ διετίαν, δηλαδὴ Κεφάλαιον 1.000.000 δρχ.

Εἰς                   2  ἔτη γίνεται                 2.000.000 δρχ.

                        4                                  4.000.000 δρχ.

                        6                                  8.000.000 καὶ τελικῶς

εἰς                    20 ἔτη  γίνεται               1.024.000.000 δρ.

Ἀλλὰ ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν 32Χ32=1024.

Ἡ μαθηματικὴ λοιπὸν αὐτὴ ἀνάλυσις ἀπέδειξε τὴν διὰ γεωμετρικῆς προόδου αὔξησιν τοῦ χρέους τοῦ Χ πελάτου πρὸς μίαν τράπεζαν, δηλαδὴ 32 φορὰς ἀνὰ δεκαετίαν πολλαπλασιαζομένων ἐπὶ 32 φοράς,

τὸ ὁποῖον αὐτὸ χρέος οὐδεμία ἐπιχειρηματικὴ δραστηριότης δύναται 
πλέον νὰ καλύψῃ.

Ὡς ἀποτέλεσμα λοιπόν, εἴχομεν τὴν ἐθνικὴν διάλυσιν καὶ ὄχι τὸ δημό­σιον συμφέρον τὸ ὁποῖον ἐπικαλοῦνται οἱ Ἀρεοπαγῖται εἰς τὴν ἀπόφασίν των, παρασυρόμενοι ἐκ τοῦ ψεύδους της Ν.Ε., εἰς τὴν 289 ἀπόφασιν αὐτῆς, ὅτι τοῦτο γίνεται διὰ νὰ δυνηθοῦν αἱ τράπεζαι νὰ ἀνταπεξέλθουν εἰς τὴν κεφαλαιοποίησιν καὶ τὸν ἀνατοκισμὸν πρὸς τοὺς διαφόρους καταθέτας τῶν καὶ λοιποὺς δανειστὰς αὐτῶν ὡς προαναφέραμεν.

Σωτήριος Ἀρ. Σοφιανόπουλος

22.12.2013

-.-

Advertisements
 
1 σχόλιο

Posted by στο 11 Φεβρουαρίου 2013 in Έλλην Λόγος

 

One response to “Σοφιανόπουλος, χρέος και ν.1083/30 Οκτ 1980

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s